ครูที่ปรึกษาและนักเรียนราชินีบูรณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้าระดับ : นางนิตยา พ่วงเดช / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ 2. นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาวจิตราภาศรี เตชานุพงศ์ / นาบธีรศักดิ์ ช้างน้อย
30
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณ / นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ
31
- สมาร์ทคลาส
3
- นางกรวรรณ แตงทองแท้ / นายภัทรพล วรรณารุณ
46
 
4
- นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร / นางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
46
 
5
- นางสาวอรธิมา เอกจีน / นายสุปิติ พิณสุวรรณ
46
 
6
- นางปุญณดา ตุ้มต่างหู / นางสาวภัทราภา พันธุลาภ
47
 
7
- นายปุณณวัช ทัพธวัช / นางสาวรัชนก รุ่งเรือง
44
 
8
- นางวิมาน แก้วมณี / นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
45
 
9
- นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ / นายเอกพล แก้วกันทะ
45
 
10
- นางอารีย์ พูลศรี / นางสาวธัญณสรณ์ ธิติวิทยพัฒน์
45
 
11
- นายสุธี เพชรรัตนาภรณ์ / นางสาวนฤมล สุขใย
47
 
12
- นางสาววิภาภรณ์ จันทประดิษฐ / นางสาววรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย
47
 
รวม
519
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าระดับ : นายจิตเสน เหล็งหวาน / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์ 2. นางเบญจวรรณ จูยืนยง

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางเรณู จำปา / นางสาวรุ่งนภา มีใจ
32
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
32
- สมาร์ทคลาส
3
- นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป / นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ
47
 
4
- นางสาวชญานิศ สุธรรมมา / นางสาวจารุวรรณ สัมปุรณะพันธุ์
47
 
5
- นางจินภา ศิริมาตย์ / นางสาวพูนสิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล
47.
 
6
-นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์ / นางสาวธมลวรรณ เพ็ชรสุ่น
46
 
7
- นางสาวศิริพร อุนธุโร / นางเบญจวรรณ จูยืนยง
44
 
8
- นางสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์ / นางวิภาวัน จานทอง
44
 
9
- นางปัทมา อภิวรชัย / นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์
44
 
10
- นางสาวปรีชญา เถาเปียง / นายคณิศร สมจันทร์
43
 
11
- นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย / นางสาวนริศรา ชยธวัช
45
 
12
- นายประพัฒน์ ผิวขาว / นางสาวสุกัญญา คำวัตร
43
 
รวม
514
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าระดับ : นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ 2. นางสุนีย์ แจ้งใจ

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ / นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดี
35
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสุนีย์ แจ้งใจ / นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทาน
35
- สมาร์ทคลาส
3
- นางสางเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์ / นางสาวเขมวันต์ กระดังงา
49
 
4
- นางสาวสิริพร รัตนมุง / นางสาวสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ
49
 
5
- นางผจงจิตร เกิดหิรัญ / นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
48
 
6
- นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน / นายมานพ จันทวิชชประภา
45
 
7
- นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ / นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์
49
 
8
- นางพรวิไล แก้วประจันทร์ / นายกิตติภพ รัตนากรกุล
46
 
9
- นางสาวปาลิดา ชื้นประไพ
47
 
10
- นายสมเจษ มาสุข / นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช
50
 
11
- ว่าที่ ร.ต.สาธร กมลศรี / นางสาวปฏิญญา กฤษวงษ์
50
 
12
- นางสาววรนุช เอกจริยากร / นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย
48
 
รวม
551
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าระดับ : นางสาวราตรี จาตุรัส / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์ 2. นางนารีรัตน์ รัตนทรงศรี

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายนิสิต กำภูพงษ์
30
- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
2
- นางสาวสุจริต มานิตกุล / นายจารุเดช สุทธิบุตร
44
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นายวัชรพันธ์ ทองจันทา / นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางสาวอุทัย บุญมาดี / นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์
33
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ / นางบังอร นิโครธางกูร
39
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์, อังกฤษ - ธุรกิจ
7ก
- นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ / ว่าที่ ร.ต. พิชิตชัย อยู่รัตน์
13
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
7ข
- นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา
10
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน
8
- นายสมนึก คล้ายวัตร / นางสาวดารินนา ปานเสน
35
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
9
- นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์ / นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข
38
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางพรปวีณ์ โคเลิศ
36
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11
- นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์ / นางสาววันดี จิตอิ้ง
31
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางสายสุณี คล้ายวัตร / นางสาวอัญชลี แสงทอง
29
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
13
- นางวิภาดา กลั่นหวาน / นางนารีรัตน์ รัตนทรงศรี
 15
- คหกรรมธุรกิจ
รวม
439
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าระดับ : นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว 2. นางสาวอำพรภา เขียวชม

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาวกันต์กมล หินทอง / นายพสุ โพธิ์มั่น
34
- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
2
- นางชมพูนุท สุมาวัน / นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางสุกัญญา ด้วงหิรัญ / นางวันดี พุทธคุณรักษา
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นายชนะ ณ วังขนาย / นางกิตติญา สุทพิสิฎฐ
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นายปัญญา ไขสี / นางสาวอำพรภา เขียวชม
36
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นายทวิช ลักษณ์สง่า / นางสาวจิราพร อ่อนภักดี
36
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7ก
- นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต
21
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
7ข
- นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี / นายธีระรัฐ ทองบุญมา
31
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
8
- นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ / นางยุพาพร ชื่นยินดี
39
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นางสาวอรุณี เร้าอรุณ / นายปพนวัช ปิยะพันธ์
40
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางสาวสุทธาสิณี ทองจันทร์ / นางจิราพรรณ จรัสสุริยา
35
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางทสมา เอนกนันท์ / นางสาวมนิสากานต์ ฉ่ำชื่น
39
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางสาวปนัดดา หวานชะเอม / นางเรณู อยู่เย็น
21
- คหกรรม
รวม
461
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าระดับ : นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล 2. นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ / นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง
29
- วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ
2
- นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล / นางประวิตา ษรบัณฑิต
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู / นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางสาววรรณธมล บุตรดี / นายเขมินท์ อุ่นศิริ
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล / นางสาวหทัย ชำนาญค้า
45
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม / นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์
48
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นางสาวชุติมา ศรสุวรรณ / นางสาวชลธิดา ภาคทรวง
49
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์ / นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงค์
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นางสาวสิรินภา ทองพูล / นายสุธาวี กลิ่นอุบล
45
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นายธนาวุฒศ์ เทศทอง / นางนิตยา สิงห์ทอง
47
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางจันทร์เพ็ญ ฐิตเวท / นางสาวรัตนา แสงเรือง
44
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์
7
- คหกรรม
รวม
514
 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = 1,584 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = 1,414 คน ... รวมทั้งสิ้น = 2,998 คน

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2560