ครูที่ปรึกษาและนักเรียนราชินีบูรณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้าระดับ : นางนิตยา พ่วงเดช / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ 2. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายนิสิต มาสมบูรณ์ / นางสาวสุพัขรดา ผิวขาว
32
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ / นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว
34
- สมาร์ทคลาส
3
- นางบุญณดา ตุ้มต่างหู / นายภัทรพล วรรณารุณ
47
 
4
- นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ / นางอัจจิมา ฤาชา
47
 
5
- นายปุณณวัช ทัพธวัช / นางสาวจารุวรรณ สัมปุรณะพันธุ์
47
 
6
- นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต / นายเฉลิมยศ รุจิราวงศ์
45
 
7
- นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ / นางภรภรณ์ จิตจินดา
45
 
8
- นางอารีย์ พูลศรี / นางวิไล อาทะวงศ์ / นางสาวดารินนา ปานเสน
43
 
9
- นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณ / นางสาวลัดดาวัลย์ ภู่เอี่ยม /
นางสาวนริศรา ชยธวัช
45
 
10
- นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถ / นางวิมาณ แก้วมณี
45
 
11
- นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร / นายวัชรพันธ์ ทองจันทา
45
 
12
- นางสาวกรรณิการ์ อัคคีเดช / นางสาววิภาวัน จานทอง
46
 
รวม
521
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าระดับ : นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม 2. นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์ / นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
35
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวชญานิศ สุธรรมมา / นางสาวปรีชญา กาเพ็ง /
นางสาวปาลิตา ชื้นประไพ
35
- สมาร์ทคลาส
3
- นางสาวศิริพร อุนธุโร / นางเบญจวรรณ จูยืนยง
50
 
4
- นางเรณู จำปา / นายจิตเสน เหล็งหวาน
51
 
5
- นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย / นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ
49.
 
6
- นางสาวสุกัญญา คำวัตร / นายคณิศร สมจันทร์
49
 
7
- นางปัทมา อภิวรชัย / นางสาวสุธีรา วิมูลชาติ
49
 
8
- นายประพัฒน์ ผิวขาว / นางสาวพูนสิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล
48
 
9
- นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป / นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่น
50
 
10
- นางสาวสุจริต มานิตกุล / นางสาวธัญณสรณ์ ธิติวิทยพัฒน์ /
นายสุปิติ พิณสุวรรณ
49
 
11
- นางสาวสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม / นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช
50
 
12
- นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ / นางสาวใจภัค นิตยากรณ์ / นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ
48
 
รวม
563
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าระดับ : นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ 2. นางสุนีย์ แจ้งใจ

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ / นางจินภา ศิริมาตย์
33
- สมาร์ทคลาส
2
- นางพรวิไล แก้วประจันทร์ / นายสมเจต มาสุข
43
 
3
- นางผจงจิตร เกิดหิรัญ / นางสาวปฎิญญา กฤษวงษ์
44
 
4
- นางสาววรนุช เอกจริยกร / นางสาวสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ
45
 
5
- นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ / ว่าที่ ร.ต. สาธร กมลศรี
38
 
6
- นางกรวรรณ แตงทองแท้ / นายสุธี เพชรรัตนาภรณ์
47
 
7
- นางสาวศิริพร รัตนมุง / นายกิตติภพ รัตนากรกุล
44
 
8
- นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์ / นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
44
 
9
- นางสุนีย์ แจ้งใจ / นางสาวขวัญดี ไพบูลย์
42
 
10
- นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน / นายอนุชา ไกรงาม
45
 
11
- นางสาวเขมวันต์ กระดังงา / นางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล /
นางสาวปนัดดา หวานชะเอม
44
 
12
- นายมานพ จันทวิชชประภา / นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์
38
 
รวม
507
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าระดับ : นางสาวราตรี จาตุรัส / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์ 2. นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ / นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง /
นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์
34
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวอุทัย บุญมาดี / นางอารีย์ สุกใส
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า / นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์
44
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัย / นางบังอร นิโครธางกูร
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ / นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
37
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นายสมนึก คล้ายวัตร
38
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7ก
- นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต / นางสาววิภาภรณ์ จันทประดิษฐ์
22
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส
7ข
- นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข / นางสาวชุติมา ศรสุวรรณ
31
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
8
- นางพรปวีณ์ โคเลิศ / นายชาติชาย วิจารณ์กุล /
นางสาวณหทัยวรรณ สุทัศน์มาลี
42
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์ / นางศรีสุดา บุนนาค
43
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์ / นางพรทิพย์ สมเสียง / นายนิสิต กำภูพงษ์
40
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางสายสุณี คล้ายวัตร / นางสาวอัญชลี แสงทอง
41
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางวิภาดา กลั่นหวาน / นางอำไพ มาสุข / นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์
 22
- คหกรรม
รวม
480
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าระดับ : นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ 2. นางสาวอำพรภา เขียวชม

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาววันดี พุทธคุณรักษา / นางสาวกันต์กมล หินทอง
31
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวอรุณี เร้าอรุณ / นายธีระรัฐ ทองบุญมา
48
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางกิตติญา สุทพิสิฎฐ / นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางสกาว สันติเทวกุล / นางสาวอำพรภา เขียวชม
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางสุกัญญา ด้วงหิรัญ / นางสาวหทัย ชำนาญค้า
46
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางประพา มฤคทัต / นางสาวมนิสากานต์ ฉ่ำชื่น
48
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นายปัญญา ไขสี / นางยุพาพร ชื่นยินดี
49
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ / นายปพนวัช ปิยะพันธ์
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นายทวิช ลักษณ์สง่า / นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย
46
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางชมพูนุท สุมาวัน / นางจิราพรรณ จรัสสุริยา
47
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นายศักดิ์ชัย หลีเจริญ / นางทสมา เอนกนันท์
43
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นายชนะ ณ วังขนาย / นางเรณู อยู่เย็น
8
- คหกรรม
รวม
516
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าระดับ : นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล 2. นายสุธาวี กลิ่นอุบล

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ / นางสาวจิราพร อ่อนภักดี
33
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ / นายกฤษฏากรณ์ แจ้งสว่าง
41
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางสาววรรณธมล บุตรดี / นางสาวรัตนา แสงเรือง
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์ / นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู / นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
40
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม / นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์
39
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นายสุธาวี กลิ่นอุบล / นางสาวชลธิดา ภาคทรวง
44
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางมาลัย ทองสิมา / นายธนา เทศทอง
48
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นางจันทร์เพ็ญ ฐิตเวท / นางวัชรี โรจนกุล / นายเอกพล แก้วกันทะ
48
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางสุเนตรา เทศทอง / นางนิตยา สิงห์ทอง
42
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นายเขมินท์ อุ่นศิริ / นางสาววรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย
41
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์ / นางสาววันดี จิตอิ้ง
17
- คหกรรม
รวม
479
 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = 1,591 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = 1,475 คน ... รวมทั้งสิ้น = 3,066 คน

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤศจิกายน 2559