ครูที่ปรึกษาและนักเรียนราชินีบูรณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้าระดับ : นางนิตยา พ่วงเดช / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ 2. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายปุณณวัช ทัพธวัช / นางสาวชุติศา ชมบำรุง
35
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร / นางอัจจิมา ฦาชา
36
- สมาร์ทคลาส
3
- นางวิไล อาทะวงศ์ / นางประพา มฤคทัต
50
 
4
- นางวิมาณ แก้วมณี / นางสาวจารุวรรณ สัมปุระณะพันธ์
50
 
5
- นางปุญณดา ตุ้มต่างหู / นางสาววิภาวัน จานทอง
51
 
6
- นางอารีย์ พูลศรี / นายสุปิติ พิณสุวรรณ
50
 
7
- นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต / นายนิติพัฒน์ ชูอรุณ
50
 
8
- นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถ / นางสร้อยฟ้า พิณสุวรรณ
49
 
9
- นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ / นายวิทยา อุดมผล
50
 
10
- นางสาวกรรนิกา อัคคีเดช / นางสาวรัชนีย์ จิตต์ประสงค์
50
 
11
- นายชาตรี นาคชำนาญ / นางสาวลัดดาวัลย์ ภู่เอี่ยม
51
 
12
- นายนิสิต มาสมบูรณ์
52
 
รวม
574
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าระดับ : นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาวสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม 2. นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพ / นางชมพูนุท สุมาวัน
33
- สมาร์ทคลาส
2
- นางภรภรณ์ จิตจินดา / นางสาวชญานิศ สุธรรมมา
45
 
3
- นางผจงจิตร เกิดหิรัญ / นางสาวพูนศิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล
46
 
4
- นางสาวสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม / นายจิตเสน เหล็งหวาน
46
 
5
- นายประพัฒน์ ผิวขาว / นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่น
44
 
6
- นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป / นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ
47
 
7
- นางนันทิยา จตุรพาหุ / นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ
44
 
8
- นางปัทมา อภิวรชัย / นายสินชัย จุลวงษ์
44
 
9
- นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์ / นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์
42
 
10
- นางสาวศิริพร อุนธุโร / นางเบญจวรรณ จูยืนยง
45
 
11
- นางสาวสุจริต มานิตกุล / นางสาวปรีชญา กาเพ็ง
45
 
12
- นางเรณู จำปา / นายคณิศร สมจันทร์
40
 
รวม
521
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าระดับ : นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ 2. นางสุนีย์ แจ้งใจ

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ / นางสาวเขมวันต์ กระดังงา
34
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาววรนุช เอกจริยากร / นางสาวสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ
46
 
3
- นายสุนทร จันทร์คำ / นางจินภา ศิริมาตย์
46
 
4
- นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์ / นายมานพ จันทวิชชประภา
46
 
5
- นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ / นายจิรพัฒน์ เจริญดี
48
 
6
- นางสาวสิริพร รัตนมุง / นางสาวปราณีต ทรัพย์สุขกิจ
42
 
7
- นายสาธร กมลศรี / นางสาวปราณี วัฒนานิมิตกูล
49
 
8
- นางสุเนตรา เทศทอง / นายสมเจษ มาสุข
48
 
9
- นางสาววิภา อมรสิริอาภรณ์ / นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว
49
 
10
- นางพรวิไล แก้วประจันทร์ / นายกิตติภพ รัตนากรกุล
48
 
11
- นางพรรณา อินทรรุ่ง / นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
45
 
12
- นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน / นางสุนีย์ แจ้งใจ
47
 
รวม
548
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าระดับ : นางวรรณี คำเจริญ / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข 2. นางสาวราตรี จาตุรัส

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายอนุชา ไกรงาม / นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง
31
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวอุทัย บุญมาดี / นางอำไพ มาสุข
48
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ / นางอารีย์ สุกใส
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นายสมนึก คล้ายวัตร / นางสาวราตรี จาตุรัส
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางพรปวีณ์ โคเลิศ / นางพรทิพย์ สมเสียง
48
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัย / นางบังอร นิโครธางกูร
48
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต / นางสาววรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย
49
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข / นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า / นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นายเฉลิมยศ รุจิราวงศ์ / นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์
49
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางสายสุณี คล้ายวัตร / นางศรีสุดา บุนนาค
46
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางพันธุ์ทิพย์ บุณยนิภา / นายชาติชาย วิจารณ์กุล
 11
- คหกรรม
รวม
530
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าระดับ : นางสาวสาวิตรี สุริยาวงษ์ / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายทวิช ลักษณ์สง่า 2. นางสาวอำพรภา เขียวชม

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายทวิช ลักษณ์สง่า / นายศุภชัย จรัสสุริยา
33
- สมาร์ทคลาส
2
- นายชนะ ณ วังขนาย / นางยุพาพร ชื่นยินดี
41
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางสาวอรุณี เร้าอรุณ / นางสาวอำพรภา เขียวชม
43
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางวิจิตรา ตะโกพร / นางสุกัญญา ด้วงหิรัญ
44
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นายปัญญา ไขสี / นางจิราพรรณ จรัสสุริยา
40
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางสกาว สันติเทวกุล / นายธีระรัฐ ทองบุญมา
40
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นางสุนิดา ศิลาโชติ / นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
44
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม / นางสาวสุธีรา บุญส่ง
48
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นางกิตติญา สุทพิสิฎฐ / นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์
48
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นางสาวอัญชลี แสงทอง / นางกันต์สิตา เสรีอัครวัชร์
43
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางทสมา ศรีสร้อย / นายศักดิ์ชัย หลีเจริญ
41
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางวิภาดา กลั่นหวาน / นางเรณู อยู่เย็น
15
- คหกรรม
รวม
480
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าระดับ : นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู 2. นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายกฤษฎากรณ์ แจ้งสว่าง / นางวิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์
33
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ / นางสาววรรณธมล บุตรดี
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3
- นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ / นางสาวจิรารัตน์ กิจบำรุง
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
4
- นางสาวราณี บุรีรักษ์ / นายทวี วรรณกูล
50
- วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5
- นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู / นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
37
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
6
- นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์ / นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
36
- ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
7
- นางสาวสุธีรา โสภิตะชา / นายเขมินท์ อุ่นศิริ
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น
8
- นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ / นางสาวนิตยา สิงห์ทอง
50
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9
- นางมาลัย ทองสิมา / นายธนา เทศทอง
48
- ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10
- นายสุธาวี กลิ่นอุบล / นางสาวรัตนา แสงเรือง
46
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
11
- นางจันทร์เพ็ญ ฐิตเวท / นางวัชรี โรจนกุล
50
- ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา
12
- นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์ / นางสาวบุษบา เปี่ยมทรัพย์
28
- คหกรรม
รวม
528
 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = 1,616 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = 1,538 คน ... รวมทั้งสิ้น = 3,154 คน

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มิถุนายน 2558