ยินดีต้อนรับสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ราชินีบูรณะ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ราชินีบูรณะ
หลักสูตร
คณะทำงาน
ความภาคภูมิใจ
โรงเรียนมาตรฐานสากล [.ppt]
+ โรงเรียนมาตรฐานสากล +

     1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
           1) การจัดการเรียนการสอน
          2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

     2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้
          1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์]
          2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class Sandard)
          3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

     3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล
          1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)
          2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard)
          3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

+ พัฒนาใน 5 ด้าน

     1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเทียบเคีียงหลักสูตรมาตรฐานสากล นำจุดเด่นจากหลักสูตรต่างๆ มาประยุกต์ปรับใช้
          - ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่างๆ ให้มีความเข้นข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ (Theory of Knowledge) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended Essay) และการสร้างโครงงาน (Create Project Work)

     2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้
         - พัฒนารูปการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

     3. พัฒนาครู
         - พัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเข้ามาบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

     4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
         - พัฒนาศักยภาพการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมกับการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ คุณภาพ

     5. พัฒนาระบบการบริหาร
         - พัฒนาบุคลากรหลักของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์

+ คุณลักษณะ

     1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้
         1) เป็นเลิศวิชาการ
         2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
         3) ล้ำหน้าทางความคิด
         4) าผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

     2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
         1) ด้านคุณภาพวิชาการ
         2) ด้านคุณภาพของครู
         3) ด้านการวิจัยและพัฒนา

     3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
         1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
         2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
         3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
         4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

+ ภาระกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับดำเนินการสู่มาตรฐานสากล

     1. ศึกษาทำความเข้าใจโครงการและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
     2. จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
     3. จัดทำสาระรายวิชาเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
     4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลและเสนอหลักสูตรต่อประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
     5. จัดทำห้องปฏิบัติการ Resource Center ห้องสมุด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ ปรับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนสู่สากล
     6. สำรวจข้อมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา
     7. ดำเนินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายร่วมพัฒนา
     8. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีส่วนร่วม
     9. นำเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     10. รายงานผลการประเมินโครงการ

..... อ่านต่อได้ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/344874
โรงเรียนราชินีบูรณะ - 9 ถ. หน้าพระ ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000

อัพเดตล่าสุด : 12 มกราคม 2561