ครูที่ปรึกษาและนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ (Smart Class) ราชินีบูรณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หัวหน้าระดับ : นางนิตยา พ่วงเดช / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์ 2. นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายนิสิต มาสมบูรณ์ / นางสาวสุพัขรดา ผิวขาว
32
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์ / นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว
34
- สมาร์ทคลาส
รวม
66
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หัวหน้าระดับ : นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสกุลรัตน์ เจริญอินทร์พรหม 2. นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์ / นางพิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
35
- สมาร์ทคลาส
2
- นางสาวชญานิศ สุธรรมมา / นางสาวปรีชญา กาเพ็ง / นางสาวปาลิตา ชื้นประไพ
35
- สมาร์ทคลาส
รวม
70
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หัวหน้าระดับ : นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์ 2. นางสุนีย์ แจ้งใจ

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์ / นางจินภา ศิริมาตย์
33
- สมาร์ทคลาส
รวม
33
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หัวหน้าระดับ : นางสาวราตรี จาตุรัส / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์ 2. นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ / นางสาวอรวรรณ วงศ์พันธุ์ทอง / นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์
34
- สมาร์ทคลาส
รวม
34
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หัวหน้าระดับ : นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ / รองหัวหน้าระดับ : 1. นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์ 2. นางสาวอำพรภา เขียวชม

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาววันดี พุทธคุณรักษา / นางสาวกันต์กมล หินทอง
31
- สมาร์ทคลาส
รวม
31
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้าระดับ : นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย / รองหัวหน้าระดับ : 1. นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล 2. นายสุธาวี กลิ่นอุบล

ห้อง
ครูที่ปรึกษา
จำนวน
หมายเหตุ
1
- นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ / นางสาวราณี บุรีรักษ์
33
- สมาร์ทคลาส
รวม
33
 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = 169 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = 98 คน ... รวมทั้งสิ้น = 267 คน

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม 2559