บุคลากร โรงเรียนราชินีบูรณะ

ฝ่ายบริหาร
 
 
นายสุริยา ชิณณะพงศ์ (ผู้อำนวยการ)
 
 
 
 
 
                 
+ นายนิสิต มาสมบูรณ์
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 
+ นางวิจิตรา ตะโกพร
รักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 

 
+ นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 
+ นายดิลก อภิรักษ์ขิต
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
         
+ นางสาวมนิสากานต์ ฉ่ำชื่น
+ นางจันทร์เพ็ญ ฐิตเวท
+ นางปุณณดา ตุ้มต่างหู
+ นางสาววิภาภรณ์ จันทประดิษฐ
+ นางสาววรนุช เอกจริยากร
         
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
         
         
+ นางสกาว สันติเทวกุล (หัวหน้า)
+ นายสาธร กมลศรี
+ นายนิสิต มาสมบูรณ์
+ นางสาวอุทัย บุญมาดี
+ นางวิจิตรา ตะโกพร
         
         
+ นางสาวกันยารัตน์ ฤทธิ์บำรุง
+ นางเพ็ญศรี กำเนิดศุข
+ นางสาววงจันทร์ ช้างเทศ
+ นางเรณู จำปา
+ นายปัญญา ไขสี
         
         
+ นางสาวจิราพร อ่อนภักดี
+ นางสาวศิริพร อุนธุโร
+ นายเทพสังวาลย์ ถนอมบุญ
+ นางสาวประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์
+ นายเอกพล แก้วกันทะ
         
         
+ นางปัทมา อภิวรชัย
+ นางสาวกันต์กมล หินทอง
+ นางสาวกาญจน์ ศรีสวัสดิ์
+ นางสาวเกตกนก สวยค้าข้าว
+ นางสาววรรณธมล บุตรดี
         
 
         
+ นางสาวภัทราภา พันธุลาภ
+ นางสาวขวัญฤดี ไพบูลย์
+ นางสาวพรทิพย์ รอดพลอย
 
+ นายพสุ โพธิ์มั่น
         
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
         
         
+ นางประพา มฤคทัต (หัวหน้า)
+ นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู
+ นางพรวิไล แก้วประจันทร์
+ นางพวงเพชร ปิยะพันธุ์
+ นางกิตติญา สุทพิสิฏฐ
         
         
+ นางสาวณัฐกานต์ โรจนพรประสิทธิ์
+ นางพรปวีณ์ โคเลิศ
+ นางจิราพรรณ จรัสสุริยา
+ นางสาวสุจริต มานิตกุล
+ นางสาวพรทิพย์ พิมพ์ธนะพูนพร
         


         
+ นายวิทยา กาญจนามั่งศักดิ์
+ นายเขมินทร์ อุ่นศิริ
+ นายกิตติภพ รัตนากรกุล
+ นายธีระรัฐ ทองบุญมา
+ นางสาวลักขณา พันธุ์บ้านแหลม
         
         
+ นางสาวรัชนก รุ่งเรือง
+ นางสาวอรธิมา เอกจีน
+ นางสาวชลธิดา ภาคทรวง
+ นางสาวนุชจรีย์ ผาสบ
+ นางสาวพิรุฬห์สิริ    แก้วรักษา
         
         
+ นางสาวจารุวรรณ สัมปุรณะพันธุ์
+ นางสาวสรัญญา ไหลสุพรรณวงศ์
+ นางสาวพิริยาพร ค้าเจริญดี
+ นายเกรียงไกร ทองชื่นจิต
+ นายสุทรรศ์ คูศรีเทพประทาน
         
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
         
         
+ นางวัชรินทร์ เกษร์สุวรรณ์ (หัวหน้า)
+ นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถ
+ นางเพ็ญศรี เล้าสุขสุวรรณ์
+ นายอุทัยพงศ์ ชาญเชิงค้า
+ นายอำพล ทรัพย์สมบูรณ์
         
         
+ นางสาวอรุณี เร้าอรุณ
+ นิสิต กำภูพงษ์
+ นางสาวรุ่งนภา มีใจ
+ นายกฤษฏากรณ์ แจ้งสว่าง
+ นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์
         


         
+ นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
+ นายวัชรพันธ์ ทองจันทา
+ นางสาวสุกัญญา ด้วงหิรัญ
+ นางสาวจิตราภา ศรีเตชานุพงศ์
+ นางสาวชญานิศ สุธรรมมา
         
 
         
+ นางสาวปฎิญญา กฤษวงษ์
 
+ นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์
         
กลุ่มสาระภาษาไทย
         
         
+ นางมาลัย ทองสิมา (หัวหน้า)
+ นางพรทิพย์ สมเสียง
+ นางสาววิภา อมรศิริอาภรณ์
+ นางเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี
+ นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณ
         


         
+ นางสาววราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
+ นางสาวนริศรา ชยธวัช
+ นางสาวสิริพร รัตนมุง
+ นางสาวสาวิตรี สุริยาวงษ์
+ นางนิตยา พ่วงเดช
         
         
+ นางสาวราตรี จาตุรัส
+ นางสาวสกุลรัตน์ พันทวีศักดิ์
+ นางสาวนารีรัตน์ ศรีสนิท
+ นางผจงจิตร เกิดหิรัญ
+ นายสุธาวี กลิ่นอุบล
         
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
         
         
+ นางสาวกรรณิกา อัคคีเดช (หัวหน้า)
+ นายเฉลิมยศ รุจิราวงศ์
+ นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัย
+ นายบุญส่ง จูยืนยง
+ นายสมนึก คล้ายวัตร
                  
+ นางสาวอำพรภา เขียวชม
+ นางสาวเพียงใจ ศุภรัตนาวงศ์
+ นางภรภรณ์ จิตจินดา
+ นางสาวอรสา อินทร์ภิรมย์
+ นางสาวสุภาวดี บุณยะมาน
         
         
+ นายทวิช ลักษณ์สง่า
+ นางกุสุมาลย์ ศรีเจริญ
+ นางสาวปิยธิดา แจ่มโกมัย
+ นายจิตเสน เหล็งหวาน
+ นายปุณณวัช ทัพธวัช
     
 
       
+ นางจินภา ศิริมาตย์
+ นางสาวปาลิตา ชิ้นประไพ
+ นางสาวปรีชญา เถาเปียง
+ นางชมพูนุท สุมาวัน
+ นางสุปิติ พิณสุวรรณ
         
     
         
+ นางสาวสุทธาสิณี ทองจันทร์
     
+ นายพิชิตชัย อยู่รัตน์
         
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
         
         
+ นางสาวมรกต ตุลพงศารักษ์
(หัวหน้า)
+ นางสาวธัญญา รอดบัณฑิต
+ นางอารีย์ พูลศรี
+ นางสายสุณี คล้ายวัตร
+ นางวิภาดา กลั่นหวาน
         
         
+ นางเบญจวรรณ จูยืนยง
+ นางสาวเขมวันต์ กระดังงา
+ นายประพัฒน์ ผิวขาว
+ นายสมเจต มาสุข
+ นายมานพ จันทวิชชประภา
                  
+ นายชนะ ณ วังขนาย
+ นางสาวสุกัญญา คำวัตร
+ นางสาวนิตยา สิงห์ทอง
+ นางทสมา เอนกนันท์
+ นายธนาศักดิ์ กิติวงษ์ประทีป
         
         
+ นางอัจจิมา ฦาชา
+ นางสาวอัญชลี แสงทอง
+ นางกันย์สิตา เสรีอัครวัชร์
+ นางสาวรัตนา แสงเรือง
+ นางสาววราภรณ์ ธนากูลจีรวัฒน์
         
         
+ นายภัทรพล วรรณารุณ
+ นางกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์
+ นางสาวปนัดดา หวานชะเอม
+ นางสาวปุณรดา นิพิวรรณ์
+ นางสาววันดี จิตอิ้ง
         
   
   
         
   
+ นายสุธี เพชรัตนาภรณ์
   
         
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
         
         
+ นายชาติชาย วิจารณ์กุล (หัวหน้า)
+ นางสำเภา อภิรักษ์ขิต
+ นายศักดิ์ชัย หลีเจริญ
+ นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์
+ นางสุนีย์ แจ้งใจ
         


         
+ นางวิมาณ แก้วมณี
+ นางสาวดารินนา ปานเสน
+ นายธีระศักดิ์ ช้างน้อย
+ นายวีระศักดิ์ สำนักวังชัย
 
กลุ่มสาระศิลปะ
         
         
+ นางสุเนตรา เทศทอง (หัวหน้า)
+ นายธนาวุฒศ์ เทศทอง
+ นางสาวสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ
+ นางสาววันดี พุทธคุณรักษา
+ นายอรรถพันธ์ ชูอรุณ
         
 
 
         
+ นางกรวรรณ แตงทองแท้
 
 
+ นางสาวนฤมล สุขใย
         
ครูอัตราจ้าง
         

         
+ นางเรณ ูอยู่เย็น
+ นางบังอร นิโครธางกูร
+ นางสาววรุณสิริ วัฒนอาภรณ์ชัย
+ นางศรีสุดา บุนนาค
+ นางอำไพ มาสุข
         
         
+ นางสาวหทัย ชำนาญค้า
+ นางยุพาพร ชื่นยินดี
+ นางสาววิภาวัน จานทอง
+ นางพูนสิริ ลี้พิสิษฐ์สกุล
+ นางสาวชุติมา ศรสุวรรณ
         
         
+ นางสาวศิริวรรณ วราเอกศิริ
+ นายคณิศร สมจันทร์
+ นายปพนวัช ปิยะพันธ์
+ นางสาวนงนภัส วงศ์พานิช
         
         
+ Mrs. Luz Bulawin Darantinao
+ นางสาวธัญณสรณ์ ธิติวิทยพัฒน์
+ Miss Renee Louise Bouquet
+ นางสาวน้ำเพ็ชร เพ็ชรสุ่น
+ นางสาวสุนิษา สุวรรณเนตร์
         
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
         
         
+ นางสาววัชรีวรรณ โชติช่วงศรีสกุล
+ นางสาวสราญจิต สงวนสัตย์
+ นางสาวธิดารัตน์ พูลทรัพย์
+ นางสาวรจเรข สาหร่ายรักษ์
+ นางสาวกาญจนา เอกตาแสง
         
         
+ นางสาวสุธีรา วิมูลชาติ
+ นางสาวจุฑามาศ เจียมมุ่งกิจ
+ นางสาวภาศิณี พันธ์พืช
+ นางสาวจิรัฌชา จิรธนาวุฒิ
+ นายสุรศักดิ์ ปลาบู่ทอง
         
         
+ นางสาวนุสรา สายแก้ว (พยาบาล)
+ นางสาวสุนิศา การสมดี (แลบวิทย์)
+ นายวิทยา นาผม
+ นายสมชัย เข็มน้อย
         
ลูกจ้างประจำ
         
+ นายชัยณรงค์ สังเกตการณ์
+ นายรุ่งศักดิ์ สืบพันธุ์โกย
+ นายสมพร เจริญผล
+ นางบุญยืน จันทร์สี
+ + นายประยงค์ เลี้ยงอำนวย
         
+ นายวีระ พยัคฆมุสิกพงษ์
+ นายนาทตนัย คำแก้ว
 
         
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่
         
+ นางฐิติมา นรารักษ์
+ นางสาวพูนประดับ รัตนพันธ์
+ นางนันทา พักเนียม
+ นางสาวมัชฌิมา ระเบียบ
+ นายเจริญ จิตรสูงเนิน
         
+ นางทองทิว จิตรสูงเนิน
+ นางลัดดา แตงจุ้ย
+ นางละมัย อุนาพันธ์
+ นางวาสนา หวังแห่งบุญ
+ นางสาวมุกดาพร ปราบภัย
         
+ นางบุญนาค ชินฮะง้อ
+ นางสาววิชุตา โสภา
+ นางสาวศศิธร นาคเทศ
+ นางสาวกนกพร สืบพันธ์โกย
+ นางสาวสาวิตรี แสงจันทร์
         
+ นายธานี พยัคฆมุสิกพงษ์ (คนสวน)
         
พนักงานขายอาหารโรงเรียน
         
+ นางประนอม อินทพงษ์
+ นางสาวทองสิน อินทพงษ์
+ นางสาวพัชญา นรารักษ์
+ นางอนันตา แจ่มจำรัส
+ นางสาวฉลองศรี แซ่เจา
         
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
         
+ นายพิทักษ์ ยงกุล
 
+ นายประสาร เจติรักษ์ (ยามกลางคืน)
 
+ นายทรงพล ปริสุทธกุล
   
   
ผู้บริหาร 3 คน ครูประจำการ 150 คน ครูอัตราจ้าง 19 คน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 14 คน เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 16 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน

พนักงานขายอาหารโรงเรียน 5 คน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน

รวม 217 คน

อัพเดตล่าสุด : 22 มิถุนายน 2560

รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา (.pdf)

รายชื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา (.swf)