[Best Practice ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมวิชาการ] กิจกรรม "ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ : International Languages and Cultures" ชึ่งมีโครงการ เชิญ อ. เจ้าของภาษา มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศ วัฒนธรรม ของเขา 1 ครั้ง และเรียนภาษาพื้นฐานอีก 2 ครั้ง จบลงด้วยความสำเร็จอย่างสูง โดยในภาคเรียนที่ 1 นี้ เราได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ฝรั่งเศส  สเปน ตากาล็อก (ฟิลิปปินส์) และจีน ... (ส่วนในภาคเรียนหน้าเราจะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี ไอร์แลนด์ เนเทอร์แลนด์ และรัสเซีย ...) (มีสมาชิก 55 คน ครูที่ปรึกษากิจกรรม : ครูเกรียงไกร) หมายเหตุ : เยี่ยมชมภาพ คลิปวีดีโอ บทเรียน และบรรยากาศการเรียนรู้ของเราได้ที่ : ภาษาสเปน (คลิก) / ภาษาฝรั่งเศส (คลิก) / ภาษาตากาล็อก [ฟิลิปปินส์] (คลิก) / ภาษาจีน (คลิก) ... [รายงานฉบับออนไลน์ ... คลิกที่นี่] [รายงานฉบับรูปเล่ม (มีรายละเอียดมากกว่า) ขอดูได้ที่ห้อง 2210 - 2211]

สำหรับภาคเรียนที่ 2 "กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ : International Languages and Cultures" ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้น ด้วยความสนุกสนาน น่าสนใจ ได้ความรู้และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน (คลิก) / ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (คลิก) / ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี (คลิก) / ภาษาและวัฒนธรรมไอร์แลนด์ (คลิก) / ภาษาและวัฒนธรรมเนเทอร์แลนด์ (คลิก) / ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย (คลิก) / และภาษาและวํฒนธรรมอังกฤษ (คลิก) ... [รายงานฉบับออนไลน์ ... คลิกที่นี่] [รายงานฉบับรูปเล่ม (มีรายละเอียดมากกว่า)] ขอดูได้ที่ห้อง 2210 - 2211]

เยี่ยมชมบันทึกรายการ Chris Delivery 8 กรกฏาคม 2552 [คลิก]

เยี่ยมชมกิจการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 14 พฤษภาคม 2552 [คลิก] 

 

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 07:39)