ลิ๊งค์เวบไซต์สื่อการเรียนออนไลน์

ภาษาไทย

ภาษาไทย ภาษาทอง : แหล่งเรียนรู้ภาษาไทยโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน : http://www.st.ac.th/bhatips/webthai/

BAIYA.COM รวมผลงานนักเขียน : http://www.baiya.com/

Eduzone ภาษาไทย : http://www.eduzones.com/vichakan/thai/nature.php

e-learning วิชาภาษาไทย : http://www.dekgeng.com/thai/index.html

Ent2U.com สรุปภาษาไทย : http://www.ent2u.com/knowledge/index.htm

Happy Classroom สอนภาษาไทย : http://www.geocities.com/Athens/Delphi/7225

Thai poetry กวีนิพนธ์ไทย : http://www.geocities.com/poetichome

Thai Writer Web Site ชุมชนวรรณกรรม : http://www.thaiwriter.net

กลบท : http://www.geocities.com/bot_kawee/kolbot.htm

การเขียนกลอนสุภาพและกลอนสี่สุภาพ : http://www.geocities.com/bot_kawee/prapant.htm

การเขียนคำทับศัพท์ – วิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org

การเขียนจดหมาย : http://www.kkvs.ac.th/letter/let1.htm

การเขียนบทความ : http://komut.spu.ac.th/somkiart/write5.html

เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง : http://www.rits.ac.th/learn/write/main_index.html

คำที่มักเขียนผิด – วิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org

คำที่มักใช้ผิดความหมาย – วิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org

คำไทยที่ออกเสียงยาก : http://www.learningthai.com/howtoread/01.htm

เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน : http://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html

ฉันทลักษณ์ไทย : http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK17/chapter2/chap2.htm

ชุมชนคนรักภาษาและวรรณกรรมไทย : http://www.geocities.com/read4write

ตั๋วเมือง (ภาษาถิ่นล้านนา) : http://se-ed.net/tua-mueng/learning.html

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : http://komut.spu.ac.th/somkiart

ไทอีดียู เรื่องราวภาษาไทยของคนไทย : http://www.thai.net/thaiedu44/thai.htm

นิทานแห่งจินตนาการ : http://www.childthai.org/cie/nithan01.htm

บ้านภาษาไทย : http://www.ku.ac.th/kuthai

ปริศนาคำทาย : http://www.st.ac.th/bhatips/riddle.htm

พระมหาเวสสันดร : http://www.geocities.com/sakyaputto/main_wes.htm

พระอภัยมณี : http://www.geocities.com/lekpage/papai000.htm

พุทธภาษิต : http://www.thai.to/kht/menu_budha.htm

ภาษาไทย : http://www.thaiwbi.com/pre_en/thai/index.htm

ภาษาไทย ๕ นาที : http://www.tpschamnong.iirt.net/article/basa_5nt_p3.html?6m

ภาษาไทยวันนี้ : http://www.sakulthai.com/Dpasathaisql.asp

ภาษาบาลีที่เราควรรู้ : http://www.thai.net/watthasai/bali.html

ร้อยกรองไทย พร้อมแผนและเสียงอ่าน : http://thaiarc.tu.ac.th/host/thaiarc/poetry

ราชบัณฑิตยสถาน : http://www.royin.go.th

เรียงถ้อยร้อยคำ : http://www.st.ac.th/bhatips/tip_gabpglon.html

เรือนไทย : http://www.vcharkarn.com/reurnthai

วรรณกรรมสองแคว : http://www.thai-folksy.com/L2Qua/L2Q.html

ว่ายเวิ้งวรรณศิลป์ : http://www.geocities.com/thailiterature/

ไวยากรณ์ online : http://www.st.ac.th/bhatips/gra_thai.htm

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย : http://www.thaipoet.org

สามก๊ก : http://www.geocities.com/Paris/Cafe/1235/samkok_main.html

สำนวนไทย : http://www.police.go.th/chil3.html

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม : http://www.ocac.go.th/

สุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ : http://www.thai.net/sunthornphu

หมอภาษา Thai Language Clinic : http://www.morphasa.com

หลักการประชาสัมพันธ์ : http://teacher.rink.ac.th/e_learning/toon

หลักเกณฑ์การทับศัพท์อังกฤษ : http://www.royin.go.th/trans01.html

หลักภาษาไทย – วิกิพีเดีย : http://th.wikipedia.org

ห้องเรียนภาษาไทย ครูเรณู : http://www.kroorenu.net/lessonPre-entrance

หอมรดกไทย_ขุนช้างขุนแผน : http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/koonpan/koonpan.htm

หอมรดกไทย_นิราศ : http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/nirad/nirad.htm

หอมรดกไทย_รามเกียรติ์ : http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/ramakian/index.htm

หอมรดกไทย_สุภาษิตไทย : http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/proverb/proverb.htm

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

84,000 พระธรรมขันธ์ : http://www.84000.org

Dhammathai.org ธรรมะไทย : http://www.dhammathai.org/indexthai.php

E-learning ชาติไทย : http://www.e-learning.sg.or.th/act3_8/

e-learning วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : http://www.dekgeng.com/sorporchor/index.html

GIS_ONLINE แผนที่กรุงเทพ : http://203.155.220.230/gis_online/information/

History Channel : http://www.historychannel.com

MapQuest แสดงแผนที่ทั่วโลก : http://www.mapquest.com/maps

National Geographic สำหรับเด็ก : http://www.nationalgeographic.com/geobee/

NGThai.com : http://www.ngthai.com/ngm/0509/default.asp

Psychology of Adjustment จิตวิทยาการปรับตัว : http://www.kmutt.ac.th/organization/ssc334

Public Law Net เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย : http://www.pub-law.net/library/library_main.html

Random Acts of Kindness Foundation เพื่อส่งเสริมการทำดี : http://www.actsofkindness.org

Thailand advisor ข้อมูลประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว : http://www.thailandvisitor.com/thai/index.html

Thailand Bible Society พระคริสตธรรมคัมภีร์ : http://www.thaibible.or.th/index_new.htm

The History Net รวมประวัติศาสตร์โลก : http://history.about.com

World Heritage of Thailand - มรดกโลกของไทย : http://history.about.com

กฏหมาย.com : http://www.kodmhai.com

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : http://www.social.go.th/pr/oldseminar.htm

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – ข้อมูลท่องเที่ยว : http://www.tat.or.th/thai/tourinfo/

ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก : http://www.thaigamemedia.com

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย : http://www.thaimain.org/thai/thailand

ข้อมูลและสถิติประชากรไทย : http://www.chula.ac.th/college/cps/thai/thailand_data.html

คำกล่าวบูชาพระและคำถวายในงานพิธีทั่วไป : http://www.thai.net/watthasai/kamvaipra.html

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาพลังสังคมเมือง : http://www.pachakom.com/

เครือข่ายรัฐสภาไทย : http://www.parliament.go.th/main.html

เครือข่ายเรียนรู้ชุมชน : http://www.grassrootsthai.net

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : http://www.anubanubon.ac.th/room_online/k_rat/raj.html

โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย : http://kanchanapisek.or.th/kp8/ptwww.html

โครงการหลวง : http://www.belovedking.com/thai/project-thai.html

จดหมายเหตุกรุงศรี : http://www.krungsri.com/KrungsriDocumentlary/index.htm

ชมรมพุทธศาสตร์สากล : http://www.ibscenter.net

ชาวบ้านดอทคอมเรื่องราวของชาวบ้าน ในแบบชาวบ้าน : http://www.chaobaan.com

ชีววิถี.net : http://www.chivavithee.net/index.php

ตัวอย่างกิจกรรมการสอนเรื่องประชากรกับโลก : http://www.populationeducation.org/pages/0,productdetail,html

ที่สุดในโลก : http://www.skn.ac.th/skl/skn42/world63/ner/index.htm

ธรรมสภา : http://www.dhammasapa.com

บันทึกประเทศไทย Records of Thailand : http://thailandrecord.togetherlines.com/

บ้านฝัน สำนึกความเป็นไทย : http://www.banfun.com/

ผ้าไหมไทย : http://silkthailand.com/

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลก : http://www.skn.ac.th/skl/skn422/head/index.htm

แผนที่จาก National Geographic : http://plasma.nationalgeographic.com/mapmachine

พจนานุกรมพุทธศาสนา : http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm

พระไตรปิฎก online : http://dharma.school.net.th/buddhism/tsearch.htm

พระพุทธศาสนา : http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm

ภูมิศาสตร์ online : http://www27.brinkster.com/nanthanatporn

มหาดไทย.คอม : http://www.mahadthai.com/html/index.html

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : http://www.thairice.org/

รัฐสภาสำหรับเยาวชน - รัฐสภารุ่นจิ๋ว : http://www.parliamentjunior.in.th/junior/index.asp

รายงานวิเคราะห์แนวโน้มประเทศไทย : http://ttmp.trf.or.th/

วัฒนธรรมไทย : http://www.culture.go.th/thai

วิถีไทย ความรู้เรื่องชีวิตของคนไทย : http://www.thaifolk.com/detail.asp

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี : http://shalawan.www2.50megs.com

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) : http://www.sac.or.th

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย : http://www.eric.chula.ac.th/gisthai/

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม : http://www.pr.mahidol.ac.th/indexth.htm

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : http://w3.chula.ac.th/institute/eric/

สยามิคดอทคอม สำหรับผู้สนใจในอิสลามและมุสลิม : http://www.siamic.com

สัญลักษณ์ในพระราชพิธี : http://www.thaitrip.com/symbol

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน : http://kanchanapisek.or.th/kp6

สำนักงาน ป.ป.ส. : http://www.oncb.go.th/Tmain.htm

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : http://nccc.thaigov.net/nccc/1.php

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม : http://www.nesdb.go.th/index.html

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : http://kanchanapisek.or.th/kp8

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : http://www.police.go.th

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม : http://www.ocac.go.th/

หลักสูตรท้องถิ่น : http://dnfe5.nfe.go.th/localdata/RSouth/KraBe/Curri.htm

หอมรดกไทย : http://www.heritage.thaigov.net/religion/religion.htm

แหล่งรวบรวมข้อมูลประเพณีของไทย : http://www.prapayneethai.com/th/

อุทยานประวัติศาสตร์ไทย : http://www.moe.go.th/main2/wfad.htm

การละเล่นพื้นบ้าน : http://www.prapayneethai.com/th/amusement

วิทยาศาสตร์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6 ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : http://courseware.sc.chula.ac.th/online/

Animal Planet แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ : http://animal.discovery.com/

Basic science for kids ทำวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย : http://www.sciencemadesimple.com

Bird in Thailand นกในไทย : http://www.tu.ac.th/usr/bird/bird.htm

CAI วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า : http://www.geocities.com/addsby_d/

Dinosaur – ยุคก่อนไดโนเสาร์กำเนิด : http://www.geocities.com/dinosaurth/dinosaur1.html

Discovery Channel : http://www.discovery.com

Electronic Circuits for the Hobbyist : http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm

Electronics for KIDS : http://users.stargate.net/~eit/kidspage.htm

EnvironNET.in.th : http://www.environnet.in.th

Fun Science Gallery ; http://www.funsci.com/texts/index_en.htm

Global Warming Early Warning Signs : http://www.climatehotmap.org/index.html

Globe ISP โครงการเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : http://202.29.77.139/globe/default.asp

Green Webs on the Net : http://www.deqp.go.th/greenweb/gwmain.htm

Greenpeace International : http://www.greenpeace.org/international_en

HOMEMADE SCIENCE TOYS AND PROJECTS ของเล่นวิทยาศาสตร์ทำเอง : http://www.sciencetoymaker.org

Laws of Light กิจกรรมกฏแห่งแสง : http://www.learner.org/teacherslab/science/light/lawslight/index.html

Light in Color กิจกรรมแสงสี : http://www.learner.org/teacherslab/science/light/color/index.html

Nasa องค์การนาซ่า : http://www.nasa.gov/home/index.html?

National Geographics สำหรับเด็ก : http://www.nationalgeographic.com/geobee/

Pollution รายงานมลภาวะทั่วโลก : http://www.pollution.com

Schoolnet_สิ่งแวดล้อม : http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet6.htm

Science Education : http://school.biotec.or.th

Science Fair Central ศูนย์รวมข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์จาก Discovery channel : http://school.discovery.com/sciencefaircentral

Science Fair Project ขั้นตอนการทำงานจนถึงการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ : http://sciencefairproject.virtualave.net

ScienceBob.com! : http://www.sciencebob.com

SPACE.com - Something Amazing Every Day : http://www.space.com

STKC – ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : http://www.stkc.go.th/index.html

Thaienvi แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับครูและนักเรียน : http://www.thaienvi.net/index.asp?page=home

The Open Door Web Site แหล่งความรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ สำหรับการค้นคว้า : http://www.knockonthedoor.com

WWF-Thailand องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : http://www.wwfthai.org/th

กรมควบคุมมลพิษ : http://www.pcd.go.th

กรมป่าไม้ : http://www.forest.go.th/

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : http://www.deqp.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา : http://www.tmd.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา Thai Meteorological Department : http://www.tmd.go.th/knowledge/know_greenhouse02.html

กระทรวงพลังงาน : http://www.energy.go.th

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : http://www.moste.go.th/indext.html

กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ : http://www.savebutterfly.com

การย่อยอาหาร : http://www.rb.ac.th/student/digestive/b.htm

การสำรวจสิ่งแวดล้อม Exploring Environment : http://www.cotf.edu/ete

เกมบำรุงสมอง Biotec : http://sirs.biotec.or.th/games/

เกมธรรมชาติ (web board แนะนำกิจกรรม) : http://naturegame.net/index2.htm

คลินิกเทคโนโลยี : http://www.clinictech.most.go.th/techlist/index.php

ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับคนไทย : http://www.darasart.com

ไทยวิทย์ ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ : http://members.tripod.com/thaivit

นิทานชุด สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง : http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/nitan/nitan.html

นิเวศวิทยาปะการัง : http://www.move.to/coral

ปทานุกรมดาราศาสตร์ : http://thaiastro.nectec.or.th/ency

ฟิสิกส์ราชมงคล : http://www.rit.ac.th/homepage-sc/physics

ภาพดาราศาสตร์ : http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html

รวมภาพ Graphics ของด้านชีววิทยา : http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/

ร้อยตะวัน พันดาว : http://www.tawan.cjb.net/

ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย : http://www.teenet.chula.ac.th/index2.asp

เรื่องน่ารู้น่าอ่าน General Knowledge : http://www.thai.net/vibooncom/index.htm

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ : http://biodiversity.biotec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ : http://www.biotec.or.th

ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา : http://www.stapana.net/

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา : http://www.sci-educ.nfe.go.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) : http://www.ipst.ac.th/home.asp

สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย : http://www.tei.or.th/th_Main.htm

สมาคมดาราศาสตร์ : http://thaiastro.nectec.or.th/index.html

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) : http://www.tpa.or.th/newtpa/default.php

สสวท. กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ : http://www.ipst.ac.th/activity_primarysci/index.html

สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์มัธยม : http://www.ipst.ac.th/science

สัตว์ป่าคุ้มครอง : http://www.deqp.go.th/news_pr/animal_protect

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : http://www.fda.moph.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : http://www.onep.go.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : http://www.nstda.or.th/

สำรวจโลกและดวงดาว : http://boycgi.virtualave.net/

ห้องสมุดวิทยพัฒน์ : http://www.wphat.com/index_idx.htm

หอดูดาวเกิดแก้ว : http://www.kirdkao.org/

หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับต่างๆ : http://www.cdli.ca/~jbarron/elem.htm

แหล่งความรู้เกี่ยวกับขยะ : http://www.thai.net/garbages

อาชีพดอทคอม สูตรน้ำยาต่างๆ : http://www.archeep.com/chemistry/chem_index.htm

อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย : http://www.eanic.com/

อุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ : http://www.nfe.go.th/waghor/home.html

การเรียนรู้ออนไลน์ของ สวทช : http://www.thai2learn.com

เรียนรู้ออนไลน์ กับ สป.วท. : http://www.elearning.most.go.th/

คณิตศาสตร์

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 - 6 ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย : http://courseware.sc.chula.ac.th/online/

Kanid.com [ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ออนไลน์] : http://www.kanid.com/

About Shape กิจกรรมเรื่องรูปทรง : http://www.learner.org/teacherslab/math/geometry/shape/index.html

About Space กิจกรรมเรื่องพื้นที่ : http://www.learner.org/teacherslab/math/geometry/space/index.html

FunBrain.com เว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครูและนักเรียน : http://www.funbrain.com

Function Flyer แสดงกราฟของสมการต่างๆ : http://www.shodor.org/interactivate/activities/flyall/index.html

Logic Patterns กิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์ : http://www.learner.org/teacherslab/math/geometry/space/index.htmlpatterns/logic.html

Nicks' Mathematic Puzzle : http://www.qbyte.org/puzzles/puzzle01.htm

Number Patterns กิจกรรมเรื่องตัวเลข : http://www.learner.org/teacherslab/math/patterns/number.html

Ripn-math.com ศูนย์พัฒนาคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร : http://www.ripn-math.com

The Geometer's Sketchpad? กิจกรรมในห้องเรียน : http://www.keypress.com/sketchpad/general_resources/classroom_activities/index.php

TUMMATH โดยครูกาด : http://www.tummath.com/

กิจกรรมคณิตศาสตร์ Shodor.org : http://www.shodor.org/interactivate/activities/

คณิต.คอม : http://www.kanid.com

โจทย์ปัญหา(ภาษาอังกฤษ)ระดับต่างๆ : http://www.stfx.ca/special/mathproblems/welcome.html

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ : http://www22.brinkster.com/mathscenter/

แผนการสอน Geometer's Sketchpad : http://www.wpunj.edu/icip/itm/Lessonpl/sketch/sketch.html

เว็บรวมกิจกรรมและผลงาน Geometer's Sketchpad : http://mathforum.org/sketchpad/sketchpad.html

101 Mathematics รวม Link เกมส์และสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ : http://www.101science.com/math.htm

108 Ideas_com ติวเข้มคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ : http://www.108ideas.com/learn/learn.html

Aplusmath.com เกมส์บูรณาการคณิตและอังกฤษ : http://www.aplusmath.com

e-learning วิชาคณิตศาสตร์ : http://www.dekgeng.com/math

Funmaths Game Station : http://www.funmaths.com/r010.htm

Gamequarium.com รวมเกมส์คณิตศาสตร์ : http://www.gamequarium.com/math.htm

Graph บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องกราฟ : http://www.edu.nu.ac.th/wiwatm/graph

KidsMath.com คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก : http://www.kidsmath.com

Math at edhelper.com : http://www.edhelper.com/math.htm

Math Online : http://user.school.net.th/%7Epoonsak/library/

Math.com - World of Math Online คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง : http://www.math.com

Mathcenter รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ : http://come.to/mathcenter

MathWork -- สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ online : http://www.scottbryce.com/mathwork

Schoolnet_math : http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm

SMART BRAIN โอกาสทองสู่ความเป็นเลิศทางสมอง : http://www.smartbrain.com/home_th.html

SMILE PROGRAM MATHEMATICS INDEX บทเรียนคณิตศาสตร์ : http://www.iit.edu/~smile/mathinde.html

SuperKids Math Worksheet Creator ใช้สร้างใบงาน : http://www.superkids.com/aweb/tools/math

The Statistics Homepage สถิติ : http://www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html

The Ultimate Math รวมโจทย์และเกมส์คณิตศาสตร์ : http://www.geocities.com/ultimatemath/

www.webmath.com : http://www.webmath.comKanit.net

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/vocabulary/voc1.htm

ชมรมครูคณิตศาสตร์มหาสารคาม : http://www.mc41.com

รวมสูตรคณิตศาสตร์และการแปลงหน่วย : http://www.thai.net/kanit

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย : http://www.geocities.com/maththai

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Thailand : http://www.geocities.com/maththai

สสวท. รวมเว็บไซด์คณิตศาสตร์ : http://www.ipst.ac.th/smath/links.html

สสวท. สาขาคณิตศาสตร์มัธยม : http://www.ipst.ac.th/smath/index.html

สื่อเรื่องแผนภูมิและกราฟ ม.1 : http://se-ed.net/thaimedia004

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ : http://www.geocities.com/darunith/math.htm

โฮมเพจสายวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตม.เชียงใหม่ : http://mail.satitcmu.ac.th/~math

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษกับ Chrisdelivery : http://www.chrisdelivery.com

English Minute : http://www.englishminute.com/

เรียนภาษาอังกฤษกับแอนดรูว์ บิกส์ : http://www.andrewbiggs.com/

English Breakfast : http://www.thaipbs.or.th/EnglishBreakfast/

Acronym Dictionary (ค้นหาตัวย่อ) : http://www.yindii.com/dictionary/acronym.htm

Advance English Lessons : http://www.englishpage.com

American English Pronunciation Practice ฝึกออกเสียง : http://www.manythings.org/pp

American Slang (คำศัพท์แสลง) : http://www.yindii.com/ref/slang.htm

American University Alumni (AUA) : http://www.auathailand.com/index.html

Better English : http://www.better-english.com/grammar.htm

British Council Organization Thailand : http://www.britishcouncil.or.th/th/index.asp

Crossword Puzzle Games - Create Puzzles : http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html

Dictionary.com : http://dictionary.reference.com

Eduzone ภาษาอังกฤษ : http://www.eduzones.com/s_link_level1_index/g4_m2.php

e-learning วิชาภาษาอังกฤษ : http://www.dekgeng.com/english/index.html

English Exercise Online : http://www.smic.be/smic5022

English Quiz : http://englishquiz.virtualave.net

English room ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย : http://www.english-room.com

English-4U : http://www.english-4u.com/

ESL-Pro.com - ESL PRO Products : http://www.esl-pro.com/store.aspx

Forms of Address (การเขียนจดหมาย) : http://www.yindii.com/ref/address.htm

Free English lessons and ESL software for teachers and students : http://www.free-english.com/thai/Home.aspx

Free online pronunciation guides + dictionary ESL + 9 languages สอนการออกเสียง : http://www.fonetiks.org

Free-English-GAMES games, tips, English grammar lessons : http://www.free-english-games.com/

Fun English Study : http://www.manythings.org/

Idioms : http://www.yindii.com/ref/idioms/idiom1.htm

Kid Scoop หนังสือพิมพ์สำหรับเด็ก : http://www.kidscoop.com/

Learn English - British Council : http://www.learnenglish.org.uk

Learn English Free With EnglishClub.com : http://www.englishclub.com

Learn English with Nation Junior : http://216.253.110.4/learnenglish

Nation Junior Newspaper : http://216.253.110.4

NLL Free Resource (Crosswords & Quizzes) : http://www.nll.co.uk/free/exercises.shtml

Online Dictionaries ความหมาย คำเหมือน : http://www.yindii.com/dictionary/rhyme.htm

Online Grammar : http://www.yindii.com/ref/grammar/index.htm

Oxford Teachers Club Oxford Teachers' Club : http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=th

Proverbs (สุภาษิต) : http://www.yindii.com/ref/proverbs/proverb1.htm

Quote รวมคำคมภาษาอังกฤษ : http://www.thai.net/mikan171/quotes/index.htm

SuperKids Vocabulary Builders : http://www.superkids.com/aweb/tools/words

Teach with movies : http://www.teachwithmovies.net/index.html

Thai Phrases : http://www.dcothai.com/learning/morethai.htm

The Internet Picture Dictionary : http://www.pdictionary.com

Tower of English Lobby : http://www.towerofenglish.com

Vocabulary Can be Fun : http://www.vocabulary.co.il/

Word Patterns กิจกรรมเรื่องรหัสคำ : http://www.learner.org/teacherslab/math/patterns/word.html

World English test, learn, and study online : http://www.world-english.org

เกมส์จาก Webster Dictionary : http://www.m-w.com/game/

เกมอักษรไขว้ se-ed : http://ww2.se-ed.net/acc2003/cross/cross1.htm

เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน : http://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html

บทบรรยายภาษาอังกฤษรายการเปิดโลก เพื่อประกอบการสอน : http://www.elistening.net/index.html

วรรณกรรมต่างประเทศ : http://wanakam.com/title.asp

JUMPSTART - English Games - Free Online English Games for Kids : http://www.jumpstart.com/parents/games/english-games

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนไทย (โรงเรียนราชินีบูรณะ) : http://www.rachineeburana.net/francais

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย : http://www.atpf-th.org

BonjourAjarnTon [ภาษาฝรั่งเศส ล่าม แปล] : http://www.bonjourajarnton.com/

เพลงภาษาฝรั่งเศสที่ เด็กดีดอทคอม : http://my.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=218305

Le point du FLE : http://www.lepointdufle.net

Cours et exercice de français gratuits : http://www.francaisfacile.com

ภาษาจีน

เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนราชินีบูรณะ : http://www.rn.ac.th/chinese/

เรียนภาษาจีนออนไลน์ : http://www.jiewfudao.com/

สวัสดี หนีห่าว : http://www.sawasdeenihao.com/

ภาษาจีนสอนฟรี : http://bkkchineseclass.blogspot.com/

เรียนภาษาจีนกับเสี่ยวหลิน : http://www.geocities.com/pan_amy_2000/chinese/

ภาษาญี่ปุ่น

เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ราชินีบูรณะ : http://www.rn.ac.th/japanese/

มาเรียนภาษาญี่ปุนกันเถอะ (กับเอ็นเฮชเค เวิลด์) : http://www.nhk.or.jp/lesson/thai/

เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ : http://www.siamkane.com/nihongo_home.php

เวบญี่ปุ่นที่ดีที่สุด : http://www.j-doramanga.com/

เรียนภาษาญี่ปุ่น : http://www.arukithai.com/th/learn_jp/

รู้จักญี่ปุน : http://www.bkkonline.com/japan/

สุขศึกษา และพลานามัย

Bangkokhealth.com – เว็บไซต์ข้อมูลด้านสุขภาพ : http://www.bangkokhealth.com

Dental-Web ความรู้ทางทันตกรรม : http://welcome.to/dentalweb

Doctor On The Net ข้อมูลเรื่องโรคต่างๆ : http://www.asiaaccess.net.th/doctor

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ พลศึกษา : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Global Martial Arts Center ศิลปะการป้องกันตัว : http://www.martialarts.in.th/online/products/martialarts/karate/intro.asp

Healthy Club สาระความรู้เพื่อสุขภาพที่ดี : http://healthyclub.hypermart.net/

Olympic Committee Of Thailand : http://www.olympicthai.or.th

Payaban.Com พยาบาลดอทคอม : http://www.payaban.com/main

Poompae.com โรคภูมิแพ้ : http://www.poompae.com/

Siam health : http://www.siamhealth.net

Siamfitness.com สยามฟิตเนส : http://www.siamfitness.com

SIAMSPORT OFFICIAL WEBSITE (ข้อมูลกีฬา) : http://www.siamsport.co.th/sportdata.html

Siriraj E-Public Library บทความทางการแพทย์จากศิริราช : http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/

Teen Path ตัวอย่าง CAI สอนเรื่องวัยรุ่น : http://www.teenpath.net

ThaiClinic.com คลินิกสุขภาพ เพื่อคนไทย : http://www.thaiclinic.com

Thaimental.com เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนไทย : http://www.thaimental.com

กรมอนามัย : http://www.anamai.moph.go.th

กระทรวงสาธารณสุข : http://www.moph.go.th/

กองสุขศึกษา : http://203.157.19.192

การกีฬาแห่งประเทศไทย : http://www.sat.or.th/html/main.html

การใช้สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน : http://www.gpo.or.th/rdi/oldmedicine/t47-t48-g56-g116.html

การนอนกรน : http://www.snoringstop.com

คลีนิกรัก จิตวิทยาครอบครัว : http://clinicrak.com

เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน : http://www.healthnet.in.th

โครงการรักหัวใจใส่ใจโคเลสเตอรอล : http://www.heartandcholesterol.com/

เทเบิลเทนนิส : http://www.geocities.com/kid2542/index.html

บาสเก็ตบอล : http://www.geocities.com/basketball_breach/page1.html

แบดมินตัน : http://www.badmintonthai.org

ฟุตซอล Futsal : http://www.bsd.osrd.go.th/sports/futsal

มูลนิธิหมอชาวบ้าน : http://www.doctor.or.th/default.asp

โยคะ : http://www.hathayogachiangmai.com

รวมสาระน่ารู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจจากองค์การเภสัชกรรม : http://www.gpo.or.th/news/interest/list.htm

ลีลาศ.คอม : http://www.leelart.com

วอลเลย์บอล : http://lily.bu.ac.th/~chamnan.d/index.html

ว่ายน้ำ : http://www.thai.net/thaiswim/firstpage.html

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ : http://www.childrenhospital.go.th

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย : http://www.takrawthai.com/

สมาคมวิ่งเพื่อสุขภาพ : http://www.thairunning.com/

สมาคมอาคิโดไทย : http://www.thaiaikikai.com/thai/story.html

สำนักพัฒนาการกีฬา - สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ : http://www.bsd.osrd.go.th/index.php

สุขภาพจิต- รามาธิบดี Mental Health Thailand : http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/mhpa.html

หมากรุกไทย : http://www.geocities.com/makruks

ห้องสมุด E-LIB ความรู้เรื่องสุขภาพ สำหรับคนไทย : http://www.elib-online.com/doctor.html

องค์การเภสัชกรรม : http://203.157.19.196

แอโรบิก : http://www.aerobicsdance.com

ศิลปศึกษา

Art Attack เทคนิคการสร้างงานศิลป์สำหรับเด็ก : http://www.hitentertainment.com/artattack/index_noflash.html

Art Encyclopedia สารานุกรมศิลปะ : http://www.artcyclopedia.com

ArtBangKoK : http://www.artbangkok.com

aRTgazinE ชุมนุมศิลป์ออนไลน์ : http://www.artgazine.com/artist/index.php?sid=c9825ca166ce054150ff221fd568a869&l=thai

artnet - The Art World Online : http://www.artnet.com/

Asianart.com ศิลปะเอเชีย : http://www.asianart.com/index.html

Children's Art Gallery ผลงานศิลปะของเด็ก : http://www.boowakwala.com/childrens/childrens-art-gallery.html

Color Style in Art เทคนิคศิลปะสมัยต่าง ๆ : http://get.to/artofcolour

Communal Marketplace for Fine Art : http://www.fine-art.com

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ ศิลปะ : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Everyday Art for Kids สอนงานศิลปะประจำวัน : http://www.everydayart.com

Global Children's Art Gallery ผลงานศิลปะของเด็กนานาชาติ : http://www.naturalchild.com/gallery

Kids' Art @ The Worldwide Art Gallery : http://www.kinderart.com

KidsClick! Art for Kids : http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/searchkids.pl?searchtype=all&keywords=art+ by+children&title=art+by+children

KidsClick! Coloring : http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/searchkids.pl?searchtype=all&keywords=coloring&title= Coloring

KidsClick! Drawing : http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/searchkids.pl?searchtype=subject&keywords=drawing&title=Drawing

Kidscrafty ภาพสำหรับระบายสี : http://www.kidsrcrafty.com/coloring_pages.htm

Lessonplans for art - Virtual School แผนการสอนศิลปะ : http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/Celebrate_LearningObjects/content.cfm?lang=en&ov=8898

Louvre Museum พิพิธภัณฑ์ลูฟ ประเทศฝรั่งเศส : http://www.louvre.fr/louvrea.htm

Thailand Museum – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : http://www.thailandmuseum.com/national_gallery

เทคนิคการถ่ายภาพ : http://www.eto.ku.ac.th/nique/home.htm

บทเรียนการถ่ายภาพ โดย Shutter Photography : http://www.shutterphoto.com/tech/basic_photo/1_0_basic_intro.html

เป้ สีน้ำ : http://www.peseenam.com/peseenam/pe.php

โปสการ์ดทำมือ : http://www.geocities.com/postcardsclub/freepostcard4.htm

ศิลปะไทย : http://www.bangkokpost.com/silpathaifiles/index.html

สถาบันการ์ตูน : http://www.cartoonthai.in.th/home.php

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม : http://www.ocac.go.th/

แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางศิลปะในประเทศไทย : http://www.era.su.ac.th/content/content_tha.html

Classicalthai.com เพลงไทย : http://classicalthai.com/index.php

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ ดนตรี : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Lakorn.org เว็บไซต์เพื่อการละคร : http://www.lakorn.org/website/home.html

luktungfm.com ลูกทุ่ง FM : http://www.luktungfm.com

กลอง Easy Drum : http://www.easydrums.com/easydrums/default.asp

กองดุริยางค์ทหารบก : http://www.rtaband.com

กองดุริยางค์ทหารเรือ : http://www.navy.mi.th/musicdiv/menu.html

ดนตรีไทย : http://www.dontrithai.com

ไทยคิด ตีฆ้องร้องป่าว : http://www.thaikids.com

นาฏศิลป์ไทย : http://www.thaidances.com

บ้านรำไทย : http://www.banramthai.com

เวทีไทย : http://www.veteethai.com

ศิลปะการดนตรี โดยครูเสริฐ : http://krusert.com/

ศูนย์สารสนเทศดนตรี สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ : http://www.msu.ac.th/f_art/mlibrary/index.html

สถาบันสอนเทคนิคการขับร้อง อี-มิวสิค : http://e-muzic.net/howtosing.html

สารบัญนาฏศิลป์ไทย : http://www.anurakthai.com/thaidances/contents.asp

แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีในโลก : http://www.worldmusicportal.com

โหมโรง ดนตรีไทย : http://www.fly.to/homerong

อนุรักษ์ไทย แหล่งรวมมหรสพ : http://www.siam.to/anurakthai

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

108 พรรณไม้ไทย : http://www.panmai.com

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานเกษตร : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Hydroponics การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน : http://www.hydroponics.th.com/thai.php

KU Electronic Magazine บทความการเกษตร : http://www.ku.ac.th/e-magazine

World Plant Center : http://www.worldplantcenter.com

รวมข้อมูลเรื่องการทำประมง : http://www.bitong.i8.com

กรมวิชาการเกษตร : http://www.doa.go.th/th

การประมง โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=2&qstdsub_id=4

การเพาะปลูก โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=1&qstdsub_id=2

การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=1&qstdsub_id=3

กระบองเพชร : http://www.mycacti.com

เกษตรโชว์.คอม : http://www.kasetshow.com

เกษตรพอเพียง : http://www.thai.net/white

นำเกษตร เกษตรแนวใหม่ไร้สารเคมี : http://www.bio-thai.com/bio/home.html

ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : http://www.thaiagro.com

ชีววิถี.net แนะนำจุลินทรีย์ EM : http://www.chivavithee.net/index.php

บางไทรอะโกร แนะนำการปลูกพืชไร้ดิน : http://www.bangsaiagro.com/

ปศุสัตว์ไทย : http://www.sutsad.com

ผักตะกร้า (ไร้สารพิษ) จ.สุพรรณบุรี : http://www.vegbasket.in.th

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : http://www.thairice.org/

แม่โจ้ แหล่งรวมการเกษตร : http://www.maejo.com

ไม้ประดับ.คอม : http://www.maipradab.com/index.htm

ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร : http://www.bangsaiagro.com

สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : http://www.connect.to/nica

สมุนไพรดอทคอม : http://www.samunpai.com

สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย : http://web.ku.ac.th/agri/

ห้องสมุดความรู้การเกษตร : http://www.doae.go.th/library/index.html

ห้องสมุดความรู้การประมง : http://www.thai.net/fisheries

ChocoLover เว็บสำหรับคนรักช็อกโกแลต : http://www.chocolover.cjb.net

Nutrition Fact : http://www.hormel.com/

Thai Food DB ฐานข้อมูลตำราอาหาร : http://www.thaifooddb.com/index.php

การถนอมอาหาร : http://www.doae.go.th/library/html/safefood/menu.htm

กิตติวัฒนา อุปกรณ์ครัวและเบเกอรี่ : http://www.kittiwattana.com

ขนมหวานไทย : http://www.designparty.com/member/dpu

ความรู้ด้านโภชนาการ : http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no12/index.html

คู่มือจ่ายตลาดสำหรับอาหารปลอดGMO : http://www.greenpeacesoutheastasia.org/th/Shoppers%20Guide/index.html

เครื่องดื่ม โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=3&qstdsub_id=7

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจชุมชน : http://web.nfe.go.th

เชฟไทย : http://www.thaichefs.com

ตำนานและตำรับขนมไทย : http://www.geocities.com/thaisweets1/

บ้านอาหารของนายเชฟ : http://naichef.50megs.com

พีรวัฒน์เตาอบ แนะนำสาระน่ารู้ในการทำเบเกอรี่ : http://www.pheerawat.com/index.htm/home.htm

รวมตำราอาหาร Food World : http://foodworld.hypermart.net

ร้านขจรศักดิ์ คลังอุปกรณ์ทำขนมนานาชาติ +ตำราทำขนม : http://www.kajornsak.com/thai/main.asp

โรงเรียนสอนทำอาหาร Tip : http://www.tipfood.com

เวบเพจมังสวิรัติ Vegetarian Hall : http://www.geocities.com/mangsavirat/index.htm

อาชีพดอทคอม ขนม : http://www.archeep.com/bakery

อาชีพดอทคอม เครื่องดื่ม : http://www.archeep.com/drink

อาชีพดอทคอม อาหาร : http://www.archeep.com/food

อาหารคาว โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=3&qstdsub_id=5

อาหารไทย Gourmet Thai : http://www.gourmetthai.com

อาหารหวาน โดยกรมการจัดหางาน :
http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=3&qstdsub_id=6

Aline Home Care ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับบ้าน : http://www.alinehomecare.com

DGmagazine.com นิตยสารตกแต่งบ้าน : http://www.dgmagazine.com/decor.asp

Do It Yourself วิธีดูแลซ่อมแซมด้วยตนเอง : http://doityourself.com

Dog Runner เว็บสำหรับคนเลี้ยงสุนัข : http://www.dogrunner.com

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานบ้าน : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Foundation for Consumers มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค : http://www.consumerthai.org/displace/dispiace1-5/displace2.html

Home Clinic คลินิกสำหรับบ้าน งานตกแต่ง : http://www.elledecor.co.th/home/clinic/interior.html

Home Clinic คลินิกสำหรับบ้าน งานระบบ : http://www.elledecor.co.th/home/clinic/upkeep.html

Rak ban.com รวมข้อมูลเรื่องบ้าน : http://www.rakban.com/index.htm

การดูแลบ้านจาก Homepro : http://www.rakban.com/index.htm

คนรักบ้าน : http://www.homeloverthai.com

ความหมาย เลข ย่อ อ.ย. : http://www.geocities.com/rxkk2000/cpdept/fdacode.html

เคล็ดไม่ลับออนไลน์สำหรับพ่อบ้านแม่บ้าน : http://www.thai.net/cled_online

เคล็ดลับคู่บ้าน : http://fohttp://geocities.com/cledlub/odworld.hypermart.net

บ้านคนรักสัตว์ : http://www.doctor4pet.com

ห้องสมุด E LIB HOME ความรู้เรื่องบ้าน : http://www.elib-online.com/home.html

อาชีพดอทคอม เคล็ดลับงานบ้าน : http://www.archeep.com/kled_lub/kled_lub_index

101 ไอเดีย : http://101idea.hypermart.net

108 วิธีห่อของขวัญ : http://www.geocities.com/giftpack2000

264 Crafts Recipes สูตรทำวัสดุสำหรับงานประดิษฐ์ : http://www.justkidsrecipes.com/inxkcr.html

Book By Hand หนังสือทำมือ : http://www.bookbyhand.com

DITnet.com CRAFTS : http://www.diynet.com/diy/crafts/0,2024,DIY_13786,00.html

e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานประดิษฐ์ : http://www.dekgeng.com/special/index.html

Handmadeclub.com : http://www.handmadeclub.com

Kidsrcrafty งานประดิษฐ์สำหรับเด็ก : http://www.kidsrcrafty.com/crafts.htm

Patty Flora.com ดอกไม้จากการปั้น : http://www.pattyflora.com

PINN ร้านงานฝีมือ ภิญญ์ : http://pinn.co.th/pinnhbc.htm

Sakul Flowers ภาพตัวอย่างการจัดดอกไม้ : http://www.sakulflowers.com

Thaitambon รวมธุรกิจระดับชุมชน OTOP : http://www.thaitambon.com/default.htm

ThaiXstitch สอนวิธีปักต่าง ๆ : http://www.thaixstitch.com/tutor.html

การทำเทียน จาก Idea to Hand : http://www.ideatohands.com

การเย็บปักถักร้อย : http://www.thaixstitch.com/tutor.html

ของเล่นเด็กพื้นบ้านภาคกลางเพื่อการพัฒนาเด็ก : http://www.thaigamemedia.com/index2.html

เครื่องหอมไทย : http://se-ed.net/thainana

งานประดิษฐ์ โดยกรมการจัดหางาน : http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?qstd_id=5&qstdsub_id=10

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว : http://www.vanneeflora.siampc.com

อาชีพดอทคอม งานประดิษฐ์ : http://www.archeep.com/invention/pradit_index.html

BAD awards.com : http://www.badawards.com/index.asp

CAI บทที่ 1-4 : http://www.studio310.com/sara/cai/cai.htm

CG4D ข่าวสารและผลงาน Computer Graphic : http://www.cg4d.com

ClipartXP รวมคลิปอาร์ท : http://www.clipartxp.com/Science/index.shtml

Clipsahoy รวมคลิปอาร์ท : http://www.clipsahoy.com/

Computer Aided Design (CAD) : http://www.cadthai.com

3D CAFE'S FREE TUTORIALS 3D STUDIO MAX : http://www.3dcafe.com/asp/tut3ds.asp

Excel Expert Training : http://www.excelexperttraining.com/i4zr/excel/eet.html

Favourite Website Awards (FWA) ตัวอย่างเว็บไซต์ : http://www.favouritewebsiteawards.com/

Graphics Software Tutorial : http://graphicssoft.about.com/od/softwaretutorials/l/bltutorialsatoz.htm

Graphics.com - Graphics Community : http://www.graphics.com

Hotscripts.com : http://www.hotscripts.com

IT Idea โดยดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ : http://www.drkanchit.com/

Micro Magazine : http://www.se-ed.com/magazine/default.aspx?iMagazine=MC

Microsoft Thailand : http://www.microsoft.com/thailand/msthai.asp

Nanotechnology Center ศูนย์นาโนเทค มหิดล : http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/index.html

NECTEC : http://ntl.nectec.or.th

NECTEC Web Based Learning : http://www.nectec.or.th/courseware/index.html

Online Dictionary for Computer and Internet Terms : http://www.webopedia.com

PC Magazine ข่าวสารคอมพิวเตอร์ : http://www.pcmag.com

PHPBees.com Opensource : http://www.phpbees.com/

Pixiart.com รวมตัวอย่าง website : http://www.pixiart.com/coolweb

Ready2e.com รวมข้อมูลข่าวสารและ link ด้าน IT : http://www.ready2e.com/home/index.asp

Schoolnet_computer : http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet1.htm

Software Park : http://www.softwarepark.co.th

Source Code.in.th The Developer Library : http://www.jananet.com/sourcecode

Source for e-learning and WBT information : http://www.webbasedtraining.com/home.aspx

Thai Anime : http://www.thaianime.com/

THAI3D : http://www.thai3d.net

ThaiCAI Computer-Assisted Instruction (CAI) : http://www.thaicai.com/cai.html

ThaiCreate.com แหล่งเรียนรู้ ASP และ PHP : http://www.thaicreate.com/

Thaiware Software Center : http://www.geocities.com/radompol/radompon.htm

The Code Project - Free Source Code and Tutorials : http://www.codeproject.com/

TrueHits แสดงสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในเมืองไทย : http://truehits.net

VB Debugging ตัวอย่างการแก้ไข Run-time error : http://micro.se-ed.com/content/mc198/MC198_154.asp

Virtual Library Encyclopedia of Web Design : http://wdvl.internet.com

Visual Basic Tutorial ตัวอย่าง VBA code : http://www.blueclaw-db.com/accessvisualbasic/

Web Developer Virtual Library : http://wdvl.internet.com

Website ช่วยสอนสถิติ : http://www.geocities.com/statistic_ku

wide3d.no สอนทำโมเดลรถยนต์ 3D : http://www.wide3d.no/tutorials/Car_nurms_01.htm

XSI Tutorials High end 3D tutorials : http://www.highend3d.com/xsi/tutorials

กระซิบ.คอม tips and tricks : http://www.gazib.com/

คลินิกคอมพ์.คอม Computer and IT Advisor : http://www.cliniccomp.com

คอม-ไทย ดอทเน็ต : http://www.com-th.net/

แนะนำคอมพิวเตอร์กราฟฟิค : http://www.ready2e.com/links/ViewITLink.asp?id=46&url=http://www.graphic.s5.com/&catid=74&dt=20/2/2003%208:52:06

เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ ในรูปแบบต่าง ๆ : http://www.com-th.net/webpage/

บทเรียนออนไลน์คอมพิวเตอร์ : http://www.geocities.com/radompol/radompon.htm

โปรแกรมเมอร์ไทย : http://www.thai-programmer.com/

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย : http://www.webmaster.or.th/th2/

ทั่วไป

โครงการโรงเรียนในฝัน : http://www.labschools.net/cms/

Sema.go.th [คลังสื่อการเรียนรู้ที่ทุกคนร่วมสร้างได้] : http://www.sema.go.th/

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : http://th.wikipedia.org

Brainpop.com เว็บไซต์ช่วยสอนวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ : http://www.yahooligans.com

Discovery School : http://www.school.discovery.com

Statistics Education Link รวมเว็บสถิติ : http://www.helsinki.fi/~jpuranen/links.html

taKLONG.com ตากล้อง ดอทคอม : http://taklong.com/index.php

ตัวอย่างแผนการสอน ETECH : http://computer.e-tech.ac.th/plan

รวมศัพท์สารสนเทศทั้งภาษาไทยและอังกฤษ : http://thaiarc.tu.ac.th/host/thaiarc/it/itdict.html

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ : http://www.nitc.go.th

Education World โลกการศึกษา : http://www.education-world.com

emTech Consulting ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความรู้ : http://www.emtech.net/index.shtml

Exploratorium.edu : http://www.exploratorium.edu/

Fun Brain เว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครู และนักเรียน : http://www.funbrain.com

IBS Training Center โลกใบใหม่ของวัยเรียน : http://www.ibscenter.net

KidsClick! : http://sunsite.berkeley.edu/KidsClick

Mweb education : http://education.mweb.co.th/news/news.html

School net : http://www.school.net.th

TanyaPH.com ความรู้และตัวอย่าง Mind Map : http://www.tanyaph.com/mindmap/mindmap.php

Thai Teacher : http://www.thaiteacher.org

Thai2Learn : http://www.thai2learn.com/index.php

Thaitambon ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น : http://www.thaitambon.com/default.htmFunBrain.com

TIAC Webศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี : http://www.tiac.or.th/tiacthai

Virtual school : http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/en/index_vs.cfm

การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : http://thaiedu.tfb.co.th

คุณครู.คอม : http://www.kunkroo.com

วิชาการ.คอม : http://www.vcharkarn.com

วีดีโอสั้น ๆ พร้อมคำถาม : http://www.brainpop.com

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : http://www.dltv.th.org/thai.htm

หมู่บ้านครู_รวมแผนการสอน : http://www.moobankru.com/lesson_plan.html

ห้องสมุด Congress : http://www.loc.gov

ห้องสมุดความรู้ เครือข่ายกาญจนาภิเษก : http://kanchanapisek.or.th/kp1/lib

ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย : http://riclib.nrct.go.th/screent2.html

โฮมเพจทางการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา : http://www.watpon.com/link.htm

Learn online : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ : http://www.learn.in.th/training/home.html

Learn2gether : เรียนรู้ออนไลน์ ก้าวไกลสู่อนาคต : http://www.learn2gether.com/index.htm

Learnsquare : สื่อเรียนรู้อิเลคโทรนิค ของ NECTEC : http://www.learnsquare.com/

Thailand Knowledge Park : อุทยานการเรียนรู้ และห้องสมุดมีชีวิต : http://www.tkpark.or.th/

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด : 8 เมษายน 2559