นางสาวนางสาวชลธิชา ภาคทรวง

Miss .... [ครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น จากมูลนิธิ Japan Foundation]