ปีการศึกษา 2551 ผู้อำนวยการจิรพร สมบูรณ์วงศ์ มีนโยบายที่จะเปิดสอนภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ควบคู่ไปกับภาษาฝรั่งเศส ซึ่งดำเนินการสอน มาตั้งแต่ต้น ในปีแรกของการเปิดสอน มีนักเรียนจำนวน 24 คน สังกัดห้อง 4/7 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาจีน ... การจัดหาครูมาสอน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องอาศัยครูอัตราจ้าง มาช่วยสอน ได้แก่ครูศุภารมย์ เหลืองวิไลคุณครูศุภารมย์ / นักเรียนภาษาญี่ปุน-จีนรุ่นแรก / คุณครูทิพานันท์

ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนจำนวน 20 คน สังกัดห้อง 4/6 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้มีครูชาวญี่ปุ่น มาช่วยสอนทั้ง ม. 4 และ ม. 5 เช่นเดียวกับครูอัตราจ้าง ที่ดูแลนักเรียนทั้งสองระดับชั้น ...

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนจำนวน 27 คน สังกัดห้อง 4/6 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้มีแต่ครูอัตราจ้างชาวไทย 1 คน : ครูทิพานันท์ ชัยรัตนาวรรณ ซึ่งได้นำเพื่อนมาช่วยสอนด้วยอีก 1 คน คือ ครูพัชร ธรรมปราโมทย์ มาทำการสอน ม. 4 และ ม. 5 และ ม. 6 นอกจากนี้ยังมีครูเพ็ญจิต สุวรรณศรี ครูภาษาไทยที่สนใจภาษาญี่ปุ่น และมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาช่วยสอนอีกด้วย

ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนจำนวน 34 คน สังกัดห้อง 4/6 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ยังคงเป็น่ครูอัตราจ้างชาวไทย 2 คนคือ : ครูทิพานันท์ ชัยรัตนาวรรณ และ ครูพัชร ธรรมปราโมทย์ มาทำการสอน ม. 4 และ ม. 5 และ ม. 6 เดิม นอกจากนี้ีครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี ก็ยังคงมาทำการช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในชั้นม. 5
ในภาคเรียนที่ 2 ครูธิดารักษ์ โมเล็ก ครูประจำการคนแรก มาทำหน้าที่รับผิดชอบการสอนแทนครูอัตราจ้างทั้ง 2 คน ...

ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำนวน 19 คน สังกัดห้อง 4/6 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ ครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี ก็ยังคงมาทำการช่วยสอน ภาษาญี่ปุ่นในชั้นม. 5

ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนจำนวน 24 คน สังกัดห้อง 4/7 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ ครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี ก็ยังคงมาทำการช่วยสอน ภาษาญี่ปุ่นในชั้นม. 5 เหมือนเดิม ...

ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนจำนวน 22 คน สังกัดห้อง 4/7 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ ครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี ก็ยังคงมาทำการช่วยสอน ภาษาญี่ปุ่นในชั้นม. 5 เหมือนเดิม ...

ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจำนวน 26 คน สังกัดห้อง 4/7 ร่วมกับนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ ครูเพ็ญจิตต์ สุวรรณศรี ไม่มาช่วยสอนแล้ว ... ครูธิดารักษ์ โมเล็ก ก็ขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม แต่ได้หาอัตราจ้างมาแทน คือ นางสาวสุธีรา โสภิตะชา และปีนี้ก็เป็นปีแรก ที่เรามีครูอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นจากโครงการ Nihongo Partners รุ่นที่ 3 จากมูลนิธิ Japan Foundation ... นางสาว Mayo OMA มาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนภาษาญี่ปุ่นของเรา ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 10 มีนาคม 2559 รวม 7 เดือน ... เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 นางสาวสุธีรา โสภิตะชะ ขอลาออกจากปัญหาสุขภาพ และได้จัดหาอัตราจ้างมาแทน ในขณะเดียวกันเราก็ได้ครูประจำการย้ายมา 1 ตำแหน่ง
คือนางสาวชลธิชา ภาคทรวง

ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่มีการแยกห้องเรียนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สังกัดห้อง 4/7ข

ปีการศึกษา 2560 นักเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สังกัดห้อง 4/8

สถิติปีการศึกษา 2560 :

- ม. 4/8 = ... คน

- ม. 5/7ข = ... คน
- ม. 6/7 = ... คน

[ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 มกราคม 2561]