ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาเพียง 3 แห่งเท่านั้นในจังหวัดนครปฐม คือในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และในโรงเรียนกาญนาภิเษก ... เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ และสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาเยอรมัน และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ครูมีแนวความคิดที่จะเปิดสอนภาษาเยอรมันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ - เยอรมัน ควบคู่กับแผนการเรียนอังกฤษ - ฝรั่งเศส, อังกฤษ - จีน และอังกฤษ - ญี่ปุ่น ซึ่งเปิดสอนอยู่แล้ว ... และได้เสนอโครงการอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหาร ถึง 2 ปีซ้อน แต่โครงการไม่ได้รับความเห็นชอบ ... หวังว่าสักวันหนึ่งภาษาเยอรมันอาจจะได้เป็น 1 ในภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่เปิดสอนในราชินีบูรณะก็ได้ ... ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเปิดสอนภาษาเยอรมัน (แบบกระมิดกระเมี้ยน) เป็นวิชาเลือก (แต่บังคับ) ในหลักสูตร โรงเรียนมาตรฐานสากล ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4/2, 4/4 และ 4/6 ... [อัพเดตล่าสุด ...] ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ขอตำแหน่งครูประจำการภาษาเยอรมัน 1 ตำแหน่ง และ นางสาวพิรุฬห์สิริ แก้วรักษา ได้มาเริ่มการบุกเบิกภาษาเยอรมันในโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยในภาคเรียนที่ 1 เปิดสอนกิจกรรม และภาคเรียนที่ 2 ได้เปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4/7ก, 4/7ข, 4/8 และ 4/9 และบางชั้นเรียนของระดับ ม. 1 และ ม. 2 ... ในปีการศึกษา 2560 เริ่มเปิดแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เยอรมัน โดยมีนักเรียนรุ่นบุกเบิกจำนวน 11 คน ซึ่งทำให้ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นอีก 1 โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ครอบคลุมภาษาสำคัญๆ ถึง 4 ภาษา
[เกรียงไกร ทองชื่นจิต : ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส] [30 มิถุนายน 2560]