At the Airport

A

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Airport information
ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
Aircrew  
ลูกเรือ
Attention การดูแล การเอาใจใส่ ระวัง
Airline lounges ห้องรับรองสายการบิน Airport pass holder ผู้ติดบัตรอนุญาต
Airlines พื้นที่ทำการสายการบินต่างๆ Airport express รถแอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส
Airport ท่าอากาศยาน ATTA สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
       
       
       
       

B

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Bureau
สำนักงาน
Bus gate ขึ้นรถบัสไปที่เครื่อง
Baggage
กระเป๋าเดินทาง
Before check- in เตรียมพร้อมก่อนขึ้นเครื่อง
Baggage tag ป้ายติดกระเป๋า Boat noodle ก๋วยเตี๋ยวเรือ
Bon voyage เดินทางโดยสวัสดิภาพ Belonging ทรัพย์สิน
       

C

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
CIP room
ห้องรับรอง
Corrider ทางเดิน
Catering 
สถานที่จัดอาหาร
Check-in ลงทะเบียน
Customs ศุลกากร Currency exchange แลกเปลี่ยนเงินตรา
Concourse ชุมนุมชน Car park ลานจอดรถ
Cabin crew ผู้บริการบนเครื่องบิน Control area พี้นที่ควบคุม
Carry-on นำติดตัวขึ้นเครื่อง Carry rice ข้าวแกง
Conpon คูปอง Cashier เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
Caution ระวัง Cleaner พนักงานทำความสะอาด
Crew ลูกเรือ    

D

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Departure 
ผู้โดยสารขาออก
Domestic check-in ลงทะเบียนภายในประเทศ
Division  แผนก Diplomatic passport

หนังสือเดินทางทูต

Day room ห้องพักระหว่างรอต่อเครื่องบิน    
       
       

E

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 Entrance
ทางเข้า
Escalator บันไดเลื่อน
 Elevator
ลิฟท์
Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน

F

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Flight 
เที่ยวบิน
Fire stairs บันไดหนีไฟ
 
   

G

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Gates 
ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
Goods to declare สินค้าที่ต้องสำแดง
 
   

H

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Health control  
ด่านควบคุมโรค
Hotel representative ตัวแทนจากโรงแรม
 
   

I

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Immigration bureau  
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Intercity bus รถโดยสาร ขสมก ?
Indoor 
ภายใน
   

J

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 
   
 
   

K

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Keep door closed   
เปิดแล้วกรุณาปิด
Please keep clear กรุณาอย่ากีดขวางทางบริเวณนี้
 
   

L

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Left baggage  
รับฝากกระเป๋า
Lost property ติดตามสัมภาระ
Lobby  
ห้องพักผู้โดยสาร
   

M

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Medical clinic  
คลีนิคแพทย์
Muslim prayer room ห้องละหมาด
 
   

N

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Nothing to declare
ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง
Network management center ศูนย์บริหารจัดการระบบเคริข่าย
 
   

O

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Oversize baggage check-in 
ลงทะเบียนกระเป๋าใหญ่เกินขนาด
Office zone อาคารสำนักงาน
Outdoor
ภายนอก
   

P

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Passenger terminal
อาคารผู้โดยสาร
Passenger only เฉพาะผู้โดยสาร
Passport control  
ตรวจหนังสือเดินทาง
Public transportation center ศูนย์ขนส่งสารธารณะ
Post office ไปรษณีย์ Public telephone โทรศัพท์สาธารณะ

Q

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 
   
 
   

R

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Runway 
เส้นทางวิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน
   
 
   

S

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Security control center
ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย
Security check point จุดตรวจค้น
Sales counter
จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน
Shuttle bus รถที่วิ่งเวียนรับส่งคน
Slide to open
เลื่อนเพื่อเปิด
Safety glass กระจกนิรภัย
Smoking Area
บริเวณที่สามารถสูบบุหรี่ได้
Suitcase กระเป๋าเดินทาง
Star Alliance
กลุ่มสายการพันธมิตรหนึ่งที่การบินไทยสังกัดอยู่
Symbol สัญญลักษณ์
 
   

T

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Travelator
ทางลาดเลื่อน
Ticket office ห้องบัตรโดยสาร
Transit
ที่ผู้โดยสารจะต่อเครื่องเดินทางต่อ
Tax Free สินค้าปลอดภาษี
Tourist Police
ตำรวจท่องเที่ยว
Transfer passengers ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง
 
   

U

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 
   
 
   

V

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Visa on arrival
ขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง
T
 
   

W

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
Warehouse 
อาคารคลังสินค้า
   
 
   

X

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
X-ray  
บริเวณเอ๊กเรย์สัมภาระ
   
 
   

Y

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 
   
 
   

Z

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์
ความหมาย
 
   
 
   

จัดทำโดย :: นักเรียนชั้น ม. 6/6 และ 6/7 ปีการศึกษา 2552